top of page

Polityka prywatności

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLKI W PODRÓŻY.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Białystoku, Parkowa 14/45, 15-224 Białystok, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000975526, posiadająca nr NIP 5423450173 oraz REGON 522222481.

 2. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora:
  a) danych osobowych użytkowników strony,
  b) danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a na Facebooku i Instagramie,  
  c) danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  d) dobrowolnie wprowadzonych przez użytkowników informacji w formularzu znajdującym się na stronie.

 3. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z RODO.

 4. Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.

§ 2

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Cel Przetwarzania
Podstawa Prawna
Okres Przetwarzania Danych
Informacje Dodatkowe
Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram)
art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości prywatnej i/lub komentowanie wpisów, otrzymywanie informacji o aktywnościach na fanpage oraz prowadzenie innych działań marketingowych. Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza serwisem.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem poszczególnego portalu społecznościowego.
Za pomocą zdjęć umieszczonych na profilu Administrator może poznać Pani/Pana wizerunek
Udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie za pomocą poczty elektronicznej, WhatsApp lub formularza znajdującego się na stronie.
art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości e-mail lub za pomocą aplikacji do komunikacji WhatsApp oraz za pomocą formularza znajdującego się na stronie
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
W korespondencji elektronicznej Administrator przetwarza wszelkie dane zawarte przez osobę kierującą korespondencję w tejże korespondencji W wiadomości kierowanej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Administrator przetwarza dane, które użytkownik wprowadził w formularzu
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej oraz jej realizacja i rozliczenie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co do danych osób fizycznych, które dokonują zamówień za pośrednictwem strony w dostępnych zakładkach („aktualne wyjazd”, „oferta indywidualna”, „City Breaks”) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- co do danych niezbędnych do wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa
Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówienia oraz po zakończeniu realizacji zamówienia aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy
Newsletter
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. Zapisując się do newsletter podmiot danych wraża zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem adresu e-mail przez Administratora odbywa się na postawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
Marketing bezpośredni
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie o produktach i usługach Administratora Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail przez Administratora odbywa się na postawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Tworzenie rejestrów i statystyk
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności, określenie prawidłowości funkcjonowania strony internetowej, poprawa jakości strony.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat

§ 3

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 4

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej dane użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, marketingu,
  b) operatorowi hostingu domeny, 
  c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości, pomocy prawnej,
  d) operatorzy pocztowi, kurierzy, 
  e) instytucje finansowe – w chwili dokonywania płatności za zamówienie.

 2. Podmioty, którym dane osobowe są udostępniane, przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

 3. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których przetwarzane są Pani/Pana dane.

§ 5

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania mediów społecznościowych, w tym Facebook czy Instagram i ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook czy Instagram standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

§ 6

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik strony posiada prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) przenoszenia danych osobowych.

 2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
  b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

 6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: biuro.polkiwpodrozy@gmail.com lub listownie na adres spółki tj. POLKI W PODRÓŻY.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Białystoku, Parkowa 14/45, 15-224 Białystok.

§ 7

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

UWAGI KOŃCOWE

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody strony. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną. 

 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych na stronie można kierować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: biuro.polkiwpodrozy@gmail.com lub listownie na adres spółki tj. POLKI W PODRÓŻY.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Białystoku, Parkowa 14/45, 15-224 Białystok.

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na stronie internetowej.

 5. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 07.07.2022 r.

bottom of page